ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131504 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Τροποποίηση και αντικατάσταση του με αρ.πρωτ. 4580/12-11-2021 (ΑΔΑ: 91ΞΟ46ΜΤΛΗ-ΡΞΗ) «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_2η Τροπ Οδηγού

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ87.02 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) & ΕΒΠ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ1.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131503 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τροποποίηση και αντικατάσταση του με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ:Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ87.02 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) & ΕΒΠ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ1.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131503

Σας αποστέλλουμε την με αρ.πρωτ. 4954/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΑΞ46ΜΤΛΗ-ΟΩΗ) Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης του με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ:Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131503 , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα απασχόλησης αναπληρωτών α) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής σε θέσεις του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4842/2021 2021 και β) εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων σε θέσεις του…

Καλαντοπλημμύρα

Για να “πλημμυρίσουν” με χαρούμενες μελωδίες οι φετινές γιορτές, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης, της Δ Τάξης και της Ε Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου τραγουδούν κάλαντα από τη Σύρο, τη Χίο, τα Ψαρά και τη Μικρά Ασία (περιοχές από τις οποίες κατάγονται κάποιοι από τους σημερινούς κατοίκους του νησιού) σε διάφορες συνοικίες της Ερμούπολης. Για να ακούσετε τα κάλαντα θα πρέπει…

35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Ελληνική Γλώσσα»

Διεξαγωγή Συνεδρίου

5ος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο»

Έγκριση του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο»

Προκήρυξη

Τελικοί πίνακες μορίων αιτουμένων μετάθεσης

ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ BRAILLE

ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

Πρόσκληση σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε “Τουρισμός και Περιβάλλον” του ΚΠΕ Αρχανών

Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων Δικτύου Τουρισμός και περιβαλλον 2021-22

Εκπαίδευση για την ένταξη

Εκπαίδευση για την Ένταξη-Πρόγραμμα για την υποστήριξη εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο