Πρότυπα αιτήσεων/αποφάσεων αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αίτηση ή απόφαση, συμπληρώστε το σωστό λογότυπο ΕΣΠΑ. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Κανονική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

7 εργάσιμες ημέρες (κατά τη
διάρκεια της σύμβασης)
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής
2 Αναρρωτική άδεια Αίτηση Απόφαση

Έως 15 ημέρες (+15 για δυσίατα νοσήματα [ΦΕΚ 1386/Β/22-10-2001]) με αποδοχές, εκ των οποίων αφαιρούνται οι ημέρες ληφθείσας άδειας ανυπαίτιου κωλύματος. Το επιπλέον διάστημα ασθενείας είναι άνευ αποδοχών και δεν λογίζεται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Οι αποδοχές καταβάλλονται μόνο αν έχει συμπληρωθεί 10ήμερο εργασίας.

Συνεχόμενη άδεια έως 3 ημέρες χορηγείται από τη Σχολική Μονάδα.

Συνεχόμενη άδεια από 4 ως 10 ημέρες, χορηγείται από τη σχολική μονάδα αλλά πρέπει να γίνει επικοινωνία με το Τμήμα Αδειών για να ενημερωθεί για τη διαδικασία επιδότησης από το ΙΚΑ.

Άδεια άνω των 10 ημερών χορηγείται από την Διεύθυνση.

Τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες προσμετρώνται από τις χορηγηθείσες ημέρες άδειας, πχ. άδεια από Παρασκευή έως Δευτέρα είναι 4ήμερη.

 • Ιατρική βεβαίωση (από γιατρό δημοσίου ή ιδιώτη
3 Γονική άδεια (άνευ αποδοχών)

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ+2 άνευ επιδότησης)

Πρέπει να γίνει ενημέρωση τουλάχιστον 1 μήνα πριν 

Πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα έτος (12 μήνες) συνεχόμενης ή μη εργασίας μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 τελευταίων σχολικών ετών

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει παράλληλα χρήση αντίστοιχης άδειας ο σύζυγος.
4 Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και εφόσον δεν έχει κάνει χρήση της 3μηνης άδειας ανατροφής

ισχύει για τέκνο έως 2 ετών 

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει χρήση άδειας ανατροφής η ίδια και ο σύζυγος παράλληλα με εκείνη.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5 Άδεια ασθενείας τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν:
 • Σε γονείς έως 2 τέκνων: 4 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Τρίτεκνοι: 7 εργάσιμες ημέρες.
 • Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες.
 • Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες.
 • Αίτηση
 • Ιατρική Βεβαίωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονείς).
6 Άδεια εξετάσεων

Αίτηση

Απόφαση

Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν 14 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 2 ημέρες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης και την προηγούμενη. Αν η ημέρα της εξέτασης δεν είναι εργάσιμη, τότε η άδεια μετατίθεται για τις αμέσως προηγούμενες εργάσιμες). Δύναται να χορηγηθεί και μετά, εφόσον απαιτείται μετάβαση σε άλλη πόλη.  Ισχύει και για παράδοση εργασιών/εξετάσεις εξ αποστάσεως.

1 ημέρα για την ημέρα της ορκωμοσίας

 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής)
 • Βεβαίωση πανεπιστημίου με σφραγίδα σχολής και υπογραφή , ότι ο εκπαιδευτικός παρουσιάστηκε για την εξέταση
7 Άδεια κύησης Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
56 ημέρες πριν από την Προβλεπόμενη Ημέρα Τοκετού (ΠΗΤ), ξεκινώντας τον υπολογισμό μία ημέρα πριν από την ΠΗΤ. Αν ο τοκετός γίνει πριν από την ΠΗΤ, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολική άδεια (κύησης και λοχείας) 119 ημερών.
 • Αίτηση (περίπου μια βδομάδα πριν από την ημέρα έναρξης της άδειας)
 • Ιατρική βεβαίωση που να δηλώνεται η Πιθανή ημερομηνία τοκετού
8 Άδεια λοχείας Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 63 ημέρες με έναρξη την ημέρα του Τοκετού. Ισχύει και για υπαλλήλους που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες), καθώς και για υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο έως 8 ετών.
 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου
9 3μηνη άδεια ανατροφής τέκνου Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 • 3 μήνες και 15 ημέρες μετά τη
  λήξη της άδειας μητρότητας
 • Εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου
  ανατροφής τέκνου.
 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει χρήση άδειας ανατροφής ο σύζυγος παράλληλα με εκείνη.
10 Ειδική άδεια αιμοδοσίας Αίτηση

Απόφαση

2 ημέρες άδειας επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους και εντός της σύμβασης από την ημέρα της αιμοληψίας, έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων.

 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής)
 • Βεβαίωση με σφραγίδα του νοσοκομείου ότι ο εκπαιδευτικός  έδωσε αίμα
11 Ειδική άδεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης

Αίτηση

Απόφαση

5 εργάσιμες ημέρες
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
12 Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Αίτηση

Απόφαση

Για άσκηση εκλογικού δικαιώματος, σε εκλογές εθνικού ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

 • Για απόσταση <= 400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα.
 • Για απόσταση > 400 χλμ και άνω: 2 εργάσιμες ημέρες.
 • Για μετακίνηση σε/από νησιά: 3 εργάσιμες ημέρες, με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης.
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής)
 • Βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου
13 Άδεια πατρότητας Αίτηση Απόφαση

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.

 • 2 ημέρες πριν από την ΠΗΤ και 12 ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης ή
 • μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

Απαιτείται έγκαιρη γνωστοποίηση της ΠΗΤ στην Υπηρεσία. Ισχύει και για υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου έως 8 ετών, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
14 Ειδική άδεια θανάτου

Αίτηση

Απόφαση

2 εργάσιμες ημέρες άδεια πένθους αμέσως μετά το γεγονός, λόγω θανάτου συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού (γονείς, τέκνα, αδέλφια, εγγόνια, πάπποι, εξ αίματος και εξ αγχιστείας).

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
15 Ειδική άδεια αναπηρίας 50% και άνω

Αίτηση

Απόφαση

Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν 6 εργάσιμες (για ένα πάσχον άτομο άτομο) ή 10 εργάσιμες (για περισσότερα).

Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό από  τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει
16 Ειδική άδεια νοσήματος

Αίτηση

Απόφαση

Η άδεια χορηγείται σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Στο 12μηνο αναλογούν: 22 εργάσιμες ημέρες (+10 για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα).

 • Για νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Εγκρίνεται άπαξ ανά έτος από επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα.
 • Σε υπαλλήλους με τέκνα με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή ΔΑΔ (με βεβαίωση ΚΕΠΑ).

Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.

 • Αίτηση
 • Γνωμάτευση από  τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • βεβαίωση από το νοσοκομείο που θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται νοσηλεία ή οι τακτικές μεταγγίσεις
17 Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση

Η άδεια χορηγείται για την ημέρα της δίκης.

Το πλήθος των ημερών προσμετράται στο πλήθος των 15 ημερών ασθενείας με αποδοχές.

 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής)
 • Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου ότι προσήλθε ο εκπαιδευτικός για να καταθέσει.
18 Ειδική άδεια ανυπαίτιου κωλύματος

Αίτηση

Απόφαση
Το πλήθος των ημερών προσμετράται στο πλήθος των 15 ημερών ασθενείας με αποδοχές.
 • Βεβαίωση 
19 Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Μικρής χρονικής διάρκειας, με αποδοχές. Χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης όταν η συμμετοχή του υπαλλήλου σε συνέδρια/σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
 • Αίτηση
 • Βεβαίωση συμμετοχής
20 Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Αίτηση

Απόφαση

1 ημέρα ανά σύμβαση

 • Αίτηση
 • Ιατρική βεβαίωση
21 Άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Αίτηση

Απόφαση

7 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση θεράποντος ιατρού και βεβαίωση του Δ/ντή της Ιατρικής Μονάδας
22 Άδεια προγεννητικών εξετάσεων Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο.

 • Αίτηση
 • Ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση εργαστηρίου, στην οποία θα αναφέρεται η εβδομάδα κύησης (Όχι ΠΗΤ)
23

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Αίτηση Απόφαση 6 εργάσιμες ημέρες ετησίως ή
8 εργάσιμες ημέρες ετησίως για
>=3 παιδιά
 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Δικαστική απόφαση που πιστοποιεί την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου
24

Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας τέκνου

Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Κατά μία ώρα/ημέρα στο
εργασιακό ωράριο (5 αντί για 6 ώρες ημερησίως)
 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό από  τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
25

Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών άνευ αποδοχών

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 • έως 30 εργάσιμες ημέρες/έτος
 • τέκνο ηλικίας έως και 18 ετών
 
26 Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αίτηση Απόφαση
 • Για 1 τέκνο: 3 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.
 • Για 2 και άνω τέκνα: 4 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος (+1 ημέρα, αν τα τέκνα φοιτούν σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα).

Η άδεια ισχύει συνολικά για τους δύο γονείς. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το πλήθος των ημερών αυτής της άδειας που έχει κάνει χρήση ο/η σύζυγος δημόσιος/α υπάλληλος.

 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει)
 • Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου με την οποία θα δηλώνει πόσες μέρες του δικαιώματος θα λάβει/έλαβε ή ότι παραχωρεί όλο το δικαίωμα χρήσης της άδειας στη/στον σύζυγο για το τρέχον σχολ. έτος
 • Βεβαίωση του σχολείου του τέκνου στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία & το όνομα του αναπληρωτή που ενημερώθηκε
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης