Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών (Μόνιμοι εκπ/κοι)

 

Συνοδευτικά έγγραφα:
Για Μεταπτυχιακούς/Διδακτορικούς Τίτλους Ημεδαπής

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
2. Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού
ή
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών, που σύμφωνα με την 128433/Ε3/27-7-2018 διευκρινιστική οδηγία του ΥΠΑΙΘ περιλαμβάνει τα εξής:
1. αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων
2. τον βαθμό
3. την ημερομηνία κτήσης
4. υπογραφή από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


Για Μεταπτυχιακούς/Διδακτορικούς Τίτλους Αλλοδαπής
1. Ξενόγλωσσος Τίτλος Σπουδών
2. Φωτοτυπία επίσημης μετάφρασης του ανωτέρω τίτλου από δικηγόρο ή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Ξενόγλωσση αναλυτική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού
4. Φωτοτυπία επίσημης μετάφρασης της αναλυτικής βαθμολογίας από δικηγόρο ή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Πράξη Αναγνώρισης Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ – ΔΙΚΑΤΣΑ – ΣΑΕΠ