Στην παρακάτω ηλεκτρονική  φόρμα, οι σχολικές μονάδες που πραγματοποιούν οποιαδήποτε σχολική δράση, θα καταχωρούν τα στοιχεία που ζητούνται προκειμένου να ενημερώνεται η  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου (email) για να πάρετε αντίγραφο της συμπληρωμένης φόρμας.

Η ενημέρωση της Διεύθυνσης για όλες τις δράσεις των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητη, βάσει του ΠΔ 79 άρθρο 16.

Δεν θα γίνονται δεκτές  ενημερώσεις για εκδρομές / δράσεις με κανέναν άλλο τρόπο (email, φαξ, ταχυδρομείο), πέραν της συγκεκριμένης φόρμας.

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για ενημέρωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά τις δράσεις σχολείων


Φ7/ 95955/Δ1/1-9-2023

«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Εορταστικές εκδηλώσεις- Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές – Ενδοσχολικές Εκδηλώσεις)

Σε ό,τι αφορά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου (27 Οκτωβρίου), της 17ης Νοεμβρίου (17 Νοεμβρίου) και της 25ης Μαρτίου (22 Μαρτίου) στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης :

α. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
β. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του
σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.
γ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.
Κατά την ημέρα του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) πραγματοποιούνται εορταστικές
εκδηλώσεις για την προσφορά τους στα γράμματα, ενώ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας τηρείται κανονικά (άρθρο 3, ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν4653/2020 (Α΄12).
Στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρονται οι
ροϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των Δημοτικών Σχολείων και εν γένει όλων των σχολικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών.
Οι σχολικές δράσεις και οι διδακτικές επισκέψεις που περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017
(Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούν συμμετοχή των 2/3 των μαθητών του τμήματος που συμμετέχει σε αυτές. Εξαίρεση αποτελεί η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή (παρ. 6 του άρθρου 16 του ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την οποία απαιτείται συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών/τριών των τάξεων για τις οποίες οργανώνεται η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.
Επισημαίνεται ότι εφεξής, οι επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών
και φιλοξενίας ειδικών φορέων, στο εσωτερικό, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις,
πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα, ενώ οι επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης άρθρο 16 παρ. 7 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών εντός και εκτός της χώρας, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία Φ14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Ειδικότερα, για θέματα που άπτονται της εκτέλεσης εκδρομών με σχολικά λεωφορεία ισχύει η με αρ.
πρωτ. 211994/4-7-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετική Νομοθεσία

 1. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών (ΠΔ 79 – άρθρο 16)
 2. Άρθρο 23 ν. 4559/2018 – Τροποποιήσεις του π.δ 79/2017 (Α’ 109)
 3. Άρθρο 204 (στ’) του ν. 46102019 (Α’70) – Άρθρο 204 Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-  Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 16
 4. Άρθρο 49 του ν. 46532020 (Α΄12) – Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
 5. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄2888) – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

ΒΟΥΛΗ

ERASMUS+

eTwinning

ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 1. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από σχολικά λεωφορεία
 2. Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό
 4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 5. Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel
 6. Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων