Τμήμα Δ’ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Αρμακόλα
Ειδικότητα:
ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τμήμα:
Πληροφορικής
Τηλέφωνο:
22810 79356
Τηλέφωνο 2:
Φαξ:
22810 79229
Email:
espa@dipe.kyk.sch.gr

 • λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης
 • δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων
 • ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών
 • μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων
 • υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος

Μαρία Ιωσηφίδου
Ειδικότητα:
Εκπαιδευτικός σε διάθεση, ΠΕ86
Τμήμα:
Πληροφορικής
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:

 • κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού
 • την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης
 • παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 • υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα
 • ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής