Τμήμα Δ’ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Αρμακόλα
Ειδικότητα:
ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τμήμα:
Πληροφορικής
Τηλέφωνο:
22810 79356
Τηλέφωνο 2:
Φαξ:
22810 79229
Email:
espa@dipe.kyk.sch.gr

 • λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της Διεύθυνσης,
 • δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,
 • κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,
 • ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,
 • μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,
 • υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,
 • παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
 • ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
 • χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) στους αναπληρωτές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ
 • βεβαιώσεις μισθοδοσίας Αναπληρωτών