ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ

1. Υπεύθυνη δήλωση διαμονής & ΙΧ

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα

3. Υπεύθυνη δήλωση ΚΤΕΛ

4. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου

5. Βεβαίωση μετακίνησης (συμπληρώνεται και αποστέλλεται μηνιαία  στη Δ/νση Α/θμιας από τον Διευθυντή του σχολείου).