Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.45472018 ΦΕΚ 102 Α)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047065)

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047058)

«Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

 

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020 (ΣΤ’ ΦΑΣΗ)

Τοποθετήσεις ΣΤ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ Κυκλάδων ΠΕ70

Τοποθετήσεις ΣΤ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων ΠΕ60

Τοποθετήσεις ΣΤ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Γ ‘Δ’ Κυκλάδων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσλήψεις 376 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσλήψεις 376 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020 κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την…

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο της Πράξης:

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ…

Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020 (Δ’ ΦΑΣΗ)

  • Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Α’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

 

  • Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΠΕ60-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

 

  • Γ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ70)  

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ60 ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

 

  • Δ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ70)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ60-ΕΑ)

 

Ενημέρωση για τις αναλήψεις των αναπληρωτών

Υπενθυμίζουμε στους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην περιοχή μας ότι κατά την προσέλευση για ανάληψη υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να προσκομίζουν τις γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου όπου πιστοποιείται η καταλληλότητα για άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020 (Γ’ ΦΑΣΗ)

  • Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Α’ Κυκλάδων (ΠΕ70)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Α’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Α’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Α’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

  • Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

  • Γ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ70)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

  • Δ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ70)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)