Σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

…Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος….

Το πλήρες κείμενο: Σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση ς

Εκδηλώσεις και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις σχολικές μονάδες A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης

Με αφορμή την καθιέρωση της 20ής Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα, εντός του ωρολόγιου προγράμματος, εκδηλώσεις ή/και δράσεις με θεματικό κέντρο τα δικαιώματα του παιδιού…

Το πλήρες κείμενο: Εκδηλώσεις και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

…Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για την επέτειο του Πολυτεχνείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017. Για το σχολικό έτος 2018-19, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν…

Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

κατάλογος σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κατάλογος σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

…«Συμπλήρωση της αριθμ. Φ1/120367/Δ1/16-7-2018 (ΦΕΚ 3236/τ.Β΄/2018) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ»…

Το πλήρες κείμενο: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ 4528

Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017. Για το σχολικό έτος 2018-19, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.
  2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα…

Υποστήριξη λειτουργίας Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Υποστήριξη λειτουργίας Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Οδηγίες προς τις σχολικές επιτροπές Π.Ε. (Ν.Π.Δ.Δ.) των Δήμων για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047, τίτλο «Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτονβάθμιας Εκπαίδευσης» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

Καθορισμός προϋπολογισμού και πιστώσεων 2018 στα Ν.Π.Δ.Δ. σχολικές επιτροπές Π.Ε. των Δήμων έναντι του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτονβάθμιας Εκπαίδευσης» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) για το σχ.έτος 2018-19 – Β’ φάση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες….

Το πλήρες κείμενο: Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) για το σχ.έτος 2018-19 σε Δημοτικά σχολεία της χώρας – Β’ φάση

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά πρόγραμμα, αντίστοιχα παρουσιολόγια, πρότυπο διαβιβαστικό και οδηγίες

Πρότυπο διαβιβαστικό

Οδηγίες για τα παρουσιολόγια και τις άδειες

Καταστάσεις αναπληρωτών συνοδευόμενες από αντίστοιχα παρουσιολόγια.

(Στη δεύτερη σελίδα των παρουσιολογίων περιλαμβάνεται φόρμα από την οποία μπορεί να επιλεχθεί το έτος και ο μήνας. Εκτύπωση μόνο της πρώτης σελίδας του λογιστικού φύλλου).

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (MIS 5031898)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MIS 5031894)

Καταστάσεις αναπληρωτών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (MIS 5031890)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (MIS 5031883)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (MIS 5031892)

Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας (σχ. έτος 2018-2019)

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΕΑ/182144/Δ1/26-10-2017(ΑΔΑ: 6Η0Π4653ΠΣ-0Μ6) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στο ευρύτερο πλαίσιο διατήρησης αλλά και ενίσχυσης του «Εθνικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας», σας ενημερώνουμε ότι η θεματική ενότητα με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» θα συνεχιστεί στο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019….

Το πλήρες κείμενο: Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας (σχ. έτος 2018-2019)