Πρότυπα αιτήσεων/αποφάσεων αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Κανονική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

10 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο εκπ/κος
2 Αναρρωτική άδεια Αίτηση Απόφαση

Βραχυχρόνιες: Με ιατρική γνωμάτευση έως 8 ημέρες κατ’ έτος, 2 εκ των οποίων – όχι συνεχόμενες – μπορούν να χορηγηθούν με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (βλ. παρακάτω).

Μακροχρόνιες: Με απόφαση υγειονομικής επιτροπής, τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας. Χορηγείται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.

Τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες προσμετρώνται στις χορηγηθείσες ημέρες άδειας, πχ. άδεια από Παρασκευή έως Δευτέρα είναι 4ήμερη

 • Αίτηση (γίνεται με την επιστροφή του εκπαιδευτικού από την άδεια).
 • Ιατρική βεβαίωση (από γιατρό δημοσίου ή ιδιώτη
3 Άδεια ανατροφής

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

9 μήνες συνεχόμενοι με αποδοχές για κάθε τέκνο έως 4 ετών. Σε περίπτωση διδύμων και άνω, προσαυξάνεται κατά 6 μήνες. Ισχύει και για ανάδοχους ή για γονείς που υιοθετούν. Ένας μήνας μπορεί να καλυφθεί πριν από την υιοθεσία. Για άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία >67% προσαυξάνεται κατά 1 μήνα.

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση του/της ιδιου/ας ότι δε θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι δε θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου ή άδειας ανατροφής παράλληλα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4 Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο

χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της
υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο
είναι ηλικίας έως 6 ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του
υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, χορηγείται άδεια τριών 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει χρήση άδειας ανατροφής η ίδια και ο σύζυγος παράλληλα με εκείνη.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5 Άδεια ασθενείας τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

Σε γονείς έως 2 τέκνων: 4 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.
Τρίτεκνοι: 7 εργάσιμες ημέρες.
Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες.
Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες.
 • Αίτηση
 • Ιατρική Βεβαίωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονείς).
6 Άδεια εξετάσεων

Αίτηση

Απόφαση

14 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς
κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του,
εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται
άδεια έως 2 ημερών

 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει)
 • Βεβαίωση πανεπιστημίου με σφραγίδα σχολής και υπογραφή , ότι ο εκπαιδευτικός παρουσιάστηκε για την εξέταση
7 Άδεια κύησης Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
60 ημέρες πριν από την Προβλεπόμενη Ημέρα Τοκετού (ΠΗΤ). Αν ο τοκετός γίνει πριν από την ΠΗΤ, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολική άδεια (κύησης και λοχείας) 5 μηνών. Αν ο τοκετός γίνει μεταγενέστερα, η άδεια κύησης παρατείνεται, χωρίς μείωση της άδειας λοχείας.
 • Αίτηση (περίπου μια βδομάδα πριν από την ημέρα έναρξης της άδειας)
 • Ιατρική βεβαίωση που να δηλώνεται η Πιθανή ημερομηνία τοκετού
8 Άδεια λοχείας Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 90 ημέρες με έναρξη την ημέρα του Τοκετού. Η άδεια λοχείας παρατείνεται:
 • για 2 μήνες, σε περίπτωση 4ου και άνω τέκνου
 • για 1 μήνα, σε περίπτωση γέννησης διδύμων και άνω.
Ισχύει και για υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο έως 6 ετών.
 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου
9 Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αίτηση Απόφαση
 • Για 1 τέκνο: 4 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.
 • Για 2 και άνω τέκνα: 5 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος (+1 ημέρα, αν τα τέκνα φοιτούν σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα).

Η άδεια ισχύει συνολικά για τους δύο γονείς. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το πλήθος των ημερών αυτής της άδειας που έχει κάνει χρήση ο/η σύζυγος δημόσιος/α υπάλληλος.

 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του εκπαιδευτικού που θα βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγος της/του (ονοματεπώνυμο) δε κάνει χρήση της γονικής άδειας για το τέκνο τους (ονοματεπώνυμο).
 • Βεβαίωση του σχολείου που φοιτά το παιδί ότι προσήλθε τη συγκεκριμένη μέρα ο εκπαιδευτικός για ενημέρωση.
10 Ειδική άδεια αιμοδοσίας Αίτηση Απόφαση 2 ημέρες άδειας επιπλέον της ημέρας αιμοδοσίας, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους, έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων. Δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει)
 • Βεβαίωση με σφραγίδα του νοσοκομείου ότι ο εκπαιδευτικός  έδωσε αίμα
11 Ειδική άδεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης

Αίτηση

Απόφαση

5 εργάσιμες ημέρες σε συνέχεια με το γεγονός
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης
12 Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Αίτηση

Απόφαση

Για άσκηση εκλογικού δικαιώματος, σε εκλογές εθνικού ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

 • Για απόσταση <= 400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα.
 • Για απόσταση > 400 χλμ και άνω: 2 εργάσιμες ημέρες.
 • Για μετακίνηση σε/από νησιά: 3 εργάσιμες ημέρες, με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης.
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο εκπ/κος)
 • Βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου
13 Άδεια πατρότητας Αίτηση Απόφαση

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.

 • 2 ημέρες πριν από την ΠΗΤ και 12 ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης ή
 • μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

Απαιτείται έγκαιρη γνωστοποίηση της ΠΗΤ στην Υπηρεσία. Ισχύει και για υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου έως 8 ετών, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
14 Ειδική άδεια θανάτου

Αίτηση

Απόφαση

3 εργάσιμες ημέρες άδεια πένθους αμέσως μετά το γεγονός, λόγω θανάτου συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού (γονείς, τέκνα, αδέλφια, εγγόνια, πάπποι, εξ αίματος και εξ αγχιστείας).

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και αν από αυτή δεν προκύπτει ο βαθμός συγγένειας, υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση
15 Ειδική άδεια αναπηρίας 50% και άνω ιδίου / τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

6 εργάσιμες (για ένα πάσχον άτομο άτομο) ή 10 εργάσιμες (για περισσότερα) ανά ημερολογιακό έτος

 • εφόσον δεν έχουν λάβει άδεια νοσήματος.

Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει
16 Ειδική άδεια νοσήματος ιδίου / συζύγου / τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

22 εργάσιμες ημέρες (+10 για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα).

 • Για νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Εγκρίνεται άπαξ ανά έτος από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
 • Σε υπαλλήλους με τέκνα με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή ΔΑΔ (με βεβαίωση ΚΕΠΑ).

Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες.

 • Αίτηση
 • Γνωμάτευση της Α/θμιας Υγειονομικής επιτροπής
17 Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση
 • Για απόσταση <= 400 χλμ: 1 εργάσιμη ημέρα.
 • Για απόσταση > 400 χλμ και άνω: 2 εργάσιμες ημέρες.
 • Για μετακίνηση σε/από νησιά: 3 εργάσιμες ημέρες, με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης.
 • Αίτηση (γίνεται πριν από την ημέρα που θέλει να απουσιάσει ο αναπληρωτής)
 • Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου ότι προσήλθε ο εκπαιδευτικός για να καταθέσει.
18 Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Μικρής χρονικής διάρκειας, με αποδοχές:
 • όταν η συμμετοχή του υπαλλήλου σε συνέδρια/σεμινάρια κλπ. στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
 • υποχρεωτικά σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς της ΕΣΔΔ και ΕΚΔΔΑ ή σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
 • Αίτηση
 • Πρόσκληση / Ανακοίνωση του συνεδρίου / σεμιναρίου κ.λ.π
 • Βεβαίωση συμμετοχής
19 Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Αίτηση

Απόφαση

1 ημέρα κατ’ έτος

 • Αίτηση
 • Ιατρική βεβαίωση
20 Άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Αίτηση

Απόφαση

7 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές.

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση θεράποντος ιατρού και βεβαίωση του Δ/ντή της Ιατρικής Μονάδας
21

Συνδικαλιστική

Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

3/5/9/15 εργάσιμες
ημέρες τον μήνα ή για
όλο το διάστημα θητείας

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης: για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών , εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000
ψηφίσαντα μέλη: για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών , εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι10.000 ψηφίσαντα μέλη: για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών , εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη: 15 ημέρες τον μήνα,

ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων: 15 ημέρες το μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών
δευτεροβάθμιων οργανώσεων: 9 ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων: 5 ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι >=500

 • Αίτηση
 • Πρακτικά συγκρότησης συλλόγου
22 Αιρετών Α’ βαθμού Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άδεια άνευ αποδοχών ή
2/30/60/90 ημέρες ή για
όλο το διάστημα άσκησης
καθηκόντων
 • Αίτηση
 • Απόδειξη ιδιότητας
23 Αιρετών Β’ βαθμού Αίτηση Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άδεια άνευ αποδοχών ή
2/30/60 ημέρες ή για όλο
το διάστημα άσκησης
καθηκόντων
 • Αίτηση
 • Απόδειξη ιδιότητας
24 Άδεια άνευ αποδοχών

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 • Για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, έως 1 μήνα άδεια, μόνο μία ανά έτος. Λογίζεται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 • Για σοβαρούς λόγους, έως 5 σχολικά έτη. Εγκρίνεται από το ΑΠΥΣΠΕ.
 • Αίτηση
25 Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Για ανατροφή τέκνου έως 8 ετών, άδεια έως 5 έτη.

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
26 Άδεια άνευ αποδοχών για υπηρέτηση σε Ε.Ε./ΔΙΕΘΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή σε διεθνή οργανισμό,
στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου
άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 5 έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει
καθήκοντα μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία

 • Αίτηση
 • Αποδεικτικό
27 Άδεια άνευ αποδοχών για υπηρέτηση συζύγου στο εξωτερικό

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του
Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή
σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 6έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία .

 • Αίτηση
 • Αποδεικτικό
28 3μηνη άδεια ανατροφής τέκνου

Αίτηση

Χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 • Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί η άδεια άνευ αποδοχών στο σύνολό της (5
  έτη). Αφαιρείται από το υπόλοιπο αδείας άνευ αποδοχών.
 • Χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω.
 • Χορήγηση μέχρι το 8ο έτος ηλικίας του παιδιού σε συνεχές χρονικό διάστημα, υποχρεωτικά
  αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας/άδειας ανατροφής είτε με την έναρξη του
  σχολικού έτους. Αν δικαιούται πάνω από ένα τρίμηνο, είναι δυνατή η χορήγηση των
  τριμήνων συνεχόμενα.
 • Υποβολή αίτησης χορήγησης της άδειας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξή της.
 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου και δε θα κάνει χρήση άδειας ανατροφής ο σύζυγος παράλληλα με εκείνη.