• Πρότυπα Αποφάσεων Αδειών Ειδικού Σκοπού, Ευπαθών ομάδων και Αναρρωτική Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με την υπ.αριθμ.136503 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Χορήγηση  άδειας απουσίας Ειδικού Σκοπού σε Μόνιμη/ο εκπαιδευτικό

Χορήγηση  άδειας απουσίας Ειδικού Σκοπού στην/στον Αναπληρώτρια/η εκπαιδευτικό – ΕΣΠΑ

Χορήγηση  άδειας Ειδικής Άδειας απουσίας ομάδων Αυξημένου Κινδύνου (Ευπαθών Ομάδων) σε Μόνιμη/ο εκπαιδευτικό

Χορήγηση  άδειας Ειδικής Άδειας  απουσίας ομάδων Αυξημένου Κινδύνου (Ευπαθών Ομάδων) στην/στον αναπληρώτρια/η εκπαιδευτικό

Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού στον/ην  Μόνιμο/η Εκπαιδευτικό (λόγω COVID)

Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού στον/ην  Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό (λόγω COVID)

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – υπ.αριθμ.136503 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  • Πρότυπα αποφάσεων αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών

Ειδική  αιμοδοτική άδεια

Αναρρωτική άδεια

Γονική λόγω ασθενείας

Γονική παρακολούθησης επίδοσης τέκνου

Ειδική λόγω γάμου

Ειδική λόγω γέννησης τέκνου

Ειδική λόγω θανάτου

Ειδική λόγω συμμετοχής σε δίκη

Εξετάσεων

Κανονική

Συνδικαλιστική

Ειδική άδεια νοσήματος

Ειδική άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής


  • Πρότυπα αποφάσεων αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αιμοδοτική αναπληρωτή

Αναρρωτική αναπληρωτή

Γονική αναπληρωτή

Γονική λόγω γέννησης τέκνου αναπληρωτή

Ειδική λόγω γάμου αναπληρωτή

Ειδική λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου αναπληρωτή

Κανονική αναπληρωτή

Μειωμένου ωραρίου αναπληρωτή ΕΣΠΑ

Φοιτητική – εξετάσεων αναπληρωτή

Γονική άδεια λόγω ασθένειας τέκνου

Ειδική άδεια νοσήματος

Ειδική άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής


  • Έντυπα και δικαιολογητικά πληρωμής υπερωριών

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).

  1. Διαβιβαστικό από σχολείο.
  2. Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
  3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα εγκεκριμένο από τον/την Σχολικό Σύμβουλο.
  4. Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου για τις ώρες αναλυτικά που πραγματοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός (συμπληρώνεται και αποστέλλεται μηνιαία  στη Δ/νση Α/θμιας από τον Διευθυντή του σχολείου).
  5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται από τον δικαιούχο).
  6.  Τα δικαιολογητικά 1, 2 και 3 κατατίθενται μία φορά στην αρχή του σχολικού έτους.


Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α’ τάξη Δημοτικού

Πρότυπο Ανάληψης Υπηρεσίας – ΕΣΠΑ

Πρότυπο Ανάληψης Υπηρεσίας

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Δικαιολογητικά οδοιπορικών

Δήλωση οικογενειακού επιδόματος

Έντυπα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Έντυπο γενικής αίτησης

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής

Υπεύθυνη δήλωση