Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

 1. 9927/Ε1/30-1-24 (ΑΔΑ: ΨΦ1Υ46ΝΚΠΔ-Ο30)
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Πρόσληψη 105 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Σχολείων, ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2023-2024
 2. 9928/Ε1/30-1-24 (ΑΔΑ: 9Ν3Η46ΝΚΠΔ-89Γ)
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Πρόσληψη 35 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

 1. 1264/Ε1/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΞΨΨ46ΝΚΠΔ-Ζ27)
  ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Πρόσληψη 45 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001774 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
 2. 1265/Ε1/8-1-2024 (ΑΔΑ:ΨΩΙΟ46ΝΚΠΔ-ΘΤΡ)
  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Πρόσληψη 9 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ23 & ΠΕ30

Σας αποστέλλουμε τις 2 αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, τα στοιχεία των οποίων αποστάλθηκαν την Τρίτη 14/11:​

 • ​​​τη με αριθ.πρωτ.  131452/Ε4/15-11-2023 (ΑΔΑ: 982Σ46ΝΚΠΔ-ΕΣΦ)  απόφαση θέμα: Πρόσληψη 700 μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού» με Κωδικό ΟΠΣ 6001779 για το διδακτικό έτος 2023-2024.
 • ​​​τη με αριθ.πρωτ. 131512/Ε4/15-11-2023 (ΑΔΑ: 926Ζ46ΝΚΠΔ-2Χ5​)  απόφαση θέμα: Πρόσληψη 230 μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο…

Προσλήψεις «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού», με κωδικό ΟΠΣ: 6001779

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Σας αποστέλλουμε τις 4 αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης τα στοιχεία των οποίων αποστάλθηκαν την Πέμπτη 2/11:​

 • ​​​τη με αριθ.πρωτ.  126280/Ε4/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΓΘ46ΝΚΠΔ-ΟΦΒ)  απόφαση θέμα: Πρόσληψη 45 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» (ΟΠΣ: 6001626) για το διδακτικό έτος 2023-2024

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.