Απόφαση Εφετείου- Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Απόφαση Εφετείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση ανάθεσης σχολικών μονάδων ΠΕ

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.10.4/9834/12-11-2018 (ανακοινοποίηση στο ορθό 1-2- 2019) Απόφαση Ανάθεσης Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών μονάδων, Ε.Κ. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Τροποποίηση απόφασης ανασυγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων μόνο ως προς την αναπληρώτρια γραμματέα του συμβουλίου

Τροποποίηση απόφασης ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης YA

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

«Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας “edupass.gov.gr”»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β 4558_ΚΥΑ EDUPASS

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 534/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί παράνομης απεργίας-αποχής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π.«Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β 4501_21_ΚΥΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ_122756

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού ή/και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΊΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝH – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΟ INVOICES

Παρακαλούμε να αντικαταστήσετε το υπόδειγμα «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που αναρτήθηκε εχθές στο invoices, με το φετινό «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5109490

Παρουσιολόγιο Νοτίου Αιγαίου Β3 2021-22 20.09.2021