ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ & Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Προσθήκη προσωνυμίας στο Δ.Σ Γλινάδου Νάξου

Στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου προστίθεται η προσωνυμία:
«Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου – Ιωάννης Ν. Βενιέρης»

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ – Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Δεκτών & Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

Ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων

Ανασυγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Ανασυγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Σ.Ε.

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων ( https://teachersapp.it.minedu.gov.gr ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη…

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών & μη δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 18-1-2023 και ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 20-1-2023 και ώρα 23:59

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr , ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Τμήμα Προσωπικού

Συλλογικός προγραμματισμός εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΔΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)