Παράταση ημερομηνίας αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο εμπειρογνωμόνων έως και την Παρασκευή 10-02-2023 και ώρα 15:00

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις
παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση,
ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023,

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Σ.Ε.

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων ( https://teachersapp.it.minedu.gov.gr ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικών μελών στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, έχουν εικοσαετή ή δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν αναπληρωματικά μέλη στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μέσω της Διεύθυνσης…

Παράταση προθεσμιών της προκήρυξης θέσεων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Παράταση προθεσμιών της προκήρυξης θέσεων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (ΑΔΑ ΨΨ8Γ46ΜΤΛΗ-8Τ3)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΑΠΥΣΠΕ Ν Αιγαίου

Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου

Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδ και Κυκ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΜΕΛΗ

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ

 

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023

 Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018), με ( ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ ​.

 Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Eξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Σας στέλνουμε το αριθμ. 153548/12-12-2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το  Δελτίο Τύπου , μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 16044/9-12-2022 (ΑΔΑ:9ΖΟΨΟΞΛΔ-7ΤΚ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.  και Δ.Ε., στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και…