Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Μόνιμοι & Αναπληρωτές)

 

Συνοδευτικά έγγραφα:

1. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει οργανικά ή είναι τοποθετημένος προσωρινά ο εκπαιδευτικός, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι δεν παρακωλύονται τα διδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού και δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

2. Βεβαίωση του εργοδότη/φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται:
-ο φορέας απασχόλησης
-το αντικείμενο απασχόλησης
-ο τόπος απασχόλησης
-το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος, καθώς και οι μέρες και ώρες αναλυτικά εβδομαδιαίως.
-η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

Διευκρινίζουμε ότι η αίτηση πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υποβάλλεται με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άσκησης του ιδιωτικού έργου.