Τμήμα Β’ – Οικονομικού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Β' - Οικονομικού

Μακρή Μαγδαληνή
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79356
Τηλέφωνο 2:
228-107-9349
Email:
oikpistosis@dipe.kyk.sch.gr

 • συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και σύνταξη του απολογισμού της,
 • έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης,
 • σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
 • προώθηση των οικονομικών θεμάτων και εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης,
 • έλεγχος των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,
 • μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
 • παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,
 • εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί σε αυτήν σε οικονομικής φύσεως θέματα,
 • καταβολή μη μισθολογικών παροχών,
 • έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,
 • έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Ελένη Μιχαλάκη
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79356
Τηλέφωνο 2:
228-107-9349
Email:
oikthe@dipe.kyk.sch.gr

 • χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) στο μόνιμο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • Μισθοδοσία Μονίμων
 • Μισθοδοσία Αναπληρωτών Τακτικού
 • βεβαιώσεις μισθοδοσίας μονίμων

Άννα Γκύλα
Ειδικότητα:
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79354
Τηλέφωνο 2:
Email:
espa@dipe.kyk.sch.gr

 • έλεγχος των δαπανών μεταφοράς μαθητών,
 • μεταφορικό ισοδύναμο

Μπούρδου Αναστασία
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79354
Τηλέφωνο 2:
Email:
metafores@dipe.kyk.sch.gr

Μυτιληναίου Ειρήνη
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ79.01
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79356
Τηλέφωνο 2:
Email:
oikpistosis@dipe.kyk.sch.gr