Τμήμα Α’ – Διοικητικού

Προϊσταμένη Τμήματος Α' - Διοικητικού

Άννα - Σπυριδούλα Ραΐση
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου
 • διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 • διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών,
 • έλεγχος της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
 • διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
 • την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,
 • παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 • καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
 • σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),
 • εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
 • τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Μπακάλης Δημήτριος
Ειδικότητα:
Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

Πρόδρομος Γρηγοριάδης
Ειδικότητα:
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ86
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
dioik@dipe.kyk.sch.gr

 • διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών
 • τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου
 • συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου

Παύλος Σαβέρας
Ειδικότητα:
Διοικητικός Υπάλληλος, κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:

 • Κλητήρες
 • Διακίνηση Αλληλογραφίας