ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ

  1. Διαβιβαστικό από σχολείο.
  2. Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
  3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Τμήμα Εκπ/κων Θεμάτων της ΔΠΕ Κυκλάδων
  4. α) Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου για τις ώρες αναλυτικά που πραγματοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός (Για μόνιμους εκπ/κούς)

      β) Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου για τις ώρες αναλυτικά που πραγματοποιεί ο κάθε  εκπαιδευτικός (Για αναπληρωτές εκπ/κούς)

(συμπληρώνεται και αποστέλλεται μηνιαία  στη Δ/νση Α/θμιας από τον Διευθυντή του σχολείου).

       5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται από τον δικαιούχο).

 

  • Τα δικαιολογητικά 1, 2 και 3 κατατίθενται μία φορά στην αρχή του σχολικού έτους.