Το Εθνικό Θέατρο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συνεχίσει για τρίτη σχολική χρονιά (2020-2021) την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» (κωδικός πράξης ΟΠΣ: 5010754)…

Το πλήρες έγγραφο: Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Το Θέατρο στο Νέο σχολείο” για το σχ.έτος 2020-2021

Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Το Θέτρο στο Νέο σχολείο”

Κριτήρια αξιολόγησης