Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 4/31-01-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας ενημερώνουμε σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Δημοκρατική Παιδεία» (www.demopaideia.gr). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό,….

Το πλήρες κείμενο: Παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος – υλικού με τίτλο: «Δημοκρατική Παιδεία»