Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Παρακαλούμε να συμπληρώνονται από τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς τα αντίστοιχα έντυπα με τον κωδικό προγράμματος που αντιστοιχεί στον/στην κάθε εκπαιδευτικό σύμφωνα με την Απόφαση Πρόσληψής του/της.  Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι παρουσιάζονται δύο προγράμματα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης: με ΚΩΔ. 5031892 και με ΚΩΔ. 5030982.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Πρότυπα έντυπα
1. Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού

2. Τίτλοι σπουδών ως υποχρεωτικά στοιχεία πρόσληψης (Φωτοαντίγραφα) – (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
3. Υπεύθυνη δήλωση: α) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, β) περί μη συνταξιοδότησης, γ) περί μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα Υπεύθυνη δήλωση

4. Πρωτότυπη Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή γενικό ιατρό, Δημοσίου ή ιδιώτη Aπαραίτητη για την πρόσληψη
5. Πρωτότυπη Ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο, Δημοσίου ή ιδιώτη Aπαραίτητη για την πρόσληψη
6. Πιστοποιητικό στρατολογίας απαραίτητο για την πρόσληψη Aπαραίτητο για την πρόσληψη
7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ τραπέζης (1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω εκπ/κός)
8. Αποδεικτικά στοιχεία:
α) ΑΦΜ (εκτύπωση από ΟΠΣΥΔ)
β) ΑΜΚΑ
γ) ΑΜΑ
δ) ΑΔΤ (φωτοτυπία και οι δύο όψεις του Δελτίου)
Προσκόμιση όσων εγγράφων αναφέρουν τα στοιχεία- Δεκτό και έντυπο που περιέχει ΑΜΚΑ και ΑΜΑ.
9. Πρωτότυπη πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη Δ/νση Εκπαίδευσης Πρωτότυπη πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη Δ/νση Εκπαίδευσης

10. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που αφορούν τη μισθολογική κατάταξη (Δύο Φωτοαντίγραφα) και σχετική αίτηση αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού- Διδακτορικού τίτλου Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού- Διδακτορικού τίτλου

11. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από Α/θμια Εκπαίδευση ή/και Β/θμια Εκπαίδευσγ (Φωτοαντίγραφα) και αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δεν είναι από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΝΠΙΔ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ κλπ) θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτές τα παρακάτω στοιχεία:
Α. αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης
Β. ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν
Γ. η σχέση εργασίας
Δ. το ωράριο εργασίας (πλήρες η μειωμένο)
Ε. το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο
Στ η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών
Ζ. η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.
12. Ένσημα ΙΚΑ
13. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί μέχρι 3 μήνες πριν) και αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος. Για τους έγγαμους/ες με τέκνα που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 18 και 25 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.
Για τους/τις έγγαμους/ες με τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία απαιτείται βεβαίωση υπηρέτησης.
Αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος

14. Δελτίο ανεργίας (φωτοτυπία)
15. Σε περίπτωση κύησης/ λοχείας, βεβαίωση ΙΚΑ
16. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
17. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, εις διπλούν.

Παρατηρήσεις για τη διαχείριση θεμάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:

 1. Για τις άδειες
  1. Κανονικές: Απαιτείται αίτηση του/της εκπαιδευτικού προς τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου και κατόπιν με απόφασή του στέλνονται πρωτότυπα στη Διεύθυνση. Στο σχολείο κρατούνται φωτοτυπίες.
  2. Αναρρωτικές: Δικαιολογητικά όπως παραπάνω και επιπλέον απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση.
  3. Η αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και μαζί με το παρουσιολόγιο.
 2. Για τα παρουσιολόγια:
  1. Όταν υπάρχει αργία πολιούχου αγίου συνυποβάλλεται με το παρουσιολόγιο και βεβαίωση του Διευθυντή ότι το σχολείο είναι κλειστό για τον λόγο αυτό.
  2. Για την αποστολή παρουσιολογίων από το σχολείο χρειάζεται στον τίτλο του  διαβιβαστικού να αναγράφεται ο μήνας στον οποίο αναφέρονται τα παρουσιολόγια καθώς και τα ονόματα των εκπαιδευτικών.
 3. Σε περίπτωση απουσίας των αναπληρωτών σε διαδικασίες ανάδειξης αιρετών μελών σε Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και σε Συνελεύσεις των Τοπικών Συλλόγων χρειάζεται:
  1. Βεβαίωση από Εφορευτική Επιτροπή περί Συμμετοχής σε Εκλογικές διαδικασίες.
  2. Βεβαίωση συμμετοχής σε Συνέλευση Συλλόγου Εκπαιδευτικών υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του οργάνου αυτού. Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποστέλλονται στη συνέχεια στη Διεύθυνση.
  3. Το ίδιο ισχύει και για σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση