…νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Διγλωσσία και διδασκαλία της
νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.(από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)…
Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και διδασκαλίας τη νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς….

Το πλήρες κείμενο: Ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης: Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας