Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής κενής θέσης Υποδιευθυντή Δ.Σ. Βάρης-Μάννα Σύρου

  • 15/9/2016 – 19/9/2016: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
  • 19/9/2016: Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στην ΔΠΕ Κυκλάδων
  • 22/9/2016: Ορισμός Υποδιευθυντή δημοτικού σχολείου Βάρης-Μάννα από το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ (στην περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει υποβάλλει πρόταση. Εάν ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν υποβάλλει πρόταση, τοποθετείται με απόφαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Υποδιευθυντής του σχολείου ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός…

Πίνακες Α και Β υποψηφίων Διευθυντών κενών θέσεων δημοτικών σχολείων ν. Κυκλάδων

Μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων, στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

α) τον τελικό πίνακα Α με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά.

β) τον τελικό πίνακα Β με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Δ/ντων ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

 

Πίνακας Α μετά τις ενστάσεις

Πίνακας Β μετά τις ενστάσεις

Πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών δημοτικών σχολείων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:
α) τον πίνακα Α με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν ή μη τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά.
β) τον πίνακα Β με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

Όσοι υποψήφιοι Διευθυντές επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, την αίτηση υποψηφιότητας και την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

 

Προκήρυξη θέσης

Υπεύθυνη δήλωση

Υπόδειγμα αίτησης