ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»

για ενημέρωσή σας.

Σας επισημαίνουμε ότι

  1. (βλ. και Μέρος Γ. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ. της εγκυκλίου) η απαγόρευση χορήγησης…

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Οδηγός για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις σχολικές μονάδες

Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Άρθρα 88, 89 ν. 4823 2021

Άρθρο 123 ν.4876 2021 για εγκρίσεις προγραμμάτων και ερευνών