Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. πρωτ. 91225/Ε2/17-8-2023 πρόσκληση νεοδιόριστων

για υποβολή αίτησης απόσπασης, προς ενημέρωση.

Ενημερώνουμε τους  μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπέβαλαν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο νεοδιόριστο πριν την ανάληψη υπηρεσίας του,  να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου, διότι οι υποβληθείσες  χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ