Ο ι α ι τ ή σ ε ι ς – δ η λ ώ σ ε ι ς π ε ρ ι ο χ ώ ν π ρ ο τ ί μ η σ η ς υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ ω
τ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς κ α ι Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( Ο . Π . Σ Υ . Δ . ) ( h t t p s : / / o p s y d . s c h . g r) ,
α π ό τ η ν Τ ε τ ά ρ τ η 1 2 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς κ α ι τ η ν Τ ρ ί τ η 1 8 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 2 2 .

Εγκύκλιος

Υπουργική Απόφαση Διορισμών ΕΑΕ