Σας αποστέλλουμε στην με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) Τροποποίηση και αντικατάσταση του με αρ.πρωτ. 3216/20-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΝΘ46ΜΤΛΗ-ΙΩΙ) «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά στην προσθήκη ενός επιπλέον Υποδείγματος Τροποποίησης Σύμβασης (2.10) για τις περιπτώσεις διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ από άλλη Πράξη εντός της ίδιας Περιφέρειας που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ.11 της παρ.2 «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/10-01-2014 τ.Α΄) – όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 51 του κεφαλαίου Δ του Ν 4692/2020 – ΦΕΚ: 111/Α/12.6.2020.