Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5109490, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Αφίσα

Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-(ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που απασχολείται στην οικεία Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5109490, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

Υποδείγματα Συμβάσεων – 2021-22 και 2022-23

ΦΕΚ 3344 -10 Αυγούστου 2020 – ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

ΦΕΚ 3785 – 13 Αυγούστου 2021 – ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού