Παρατείνουμε την απόσπαση των εκπαιδευτικών, για λόγους συνυπηρέτησης, στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2019-2020, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης,…

Το πλήρες κείμενο: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για το σχολικό έτος 2019-2020 ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, χωρίς επιμίσθιο