Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Τοποθέτηση Αναπληρωτριών Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Ν. Κυκλάδων

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Υποδιευθυντών 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ίου και 12/θέσιου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων όπου προβλέπεται δεύτερη θέση

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. Κυκλάδων

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. Κυκλάδων