Σχετικά με την υποβολή από τους υποψηφίους αναπληρωτές ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ΟΠΣΥΔ σας ενημερώνουμε τα εξής:

(α) Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης / συμπλήρωσης / τροποποίησης των στοιχείων του φακέλου τους και
(β) όσοι υποψήφιοι δεν έχουν φάκελο (αφορά όσους δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2012-2013 και εξής), προσέρχονται στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία του φακέλου τους, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή), ακολουθώντας τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου» που έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του συστήματος του ΟΠΣΥΔ.
Επισημαίνεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων, που ήδη διαθέτουν φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., προσκομίζονται σε φυσική μορφή ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Όπως έχει επισημανθεί στους εν λόγω υποψηφίους στις σχετικές «Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου», η ηλεκτρονική επικοινωνία των υποψηφίων από και προς τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Δικαιολογητικά υποψηφίων που αποστέλλονται από διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτά.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων που θα χρησιμοποιείται για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι dioik@dipe.kyk.sch.gr.