ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή εκπ/κού/ΕΒΠ/ΕΕΠ (σε pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, κλπ (σε pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Σχέδιο Απόφασης Τοποθέτησης- Διάθεσης (σε pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Πράξη ανάληψης υπηρεσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σε pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: Πράξη ανάληψης υπηρεσίας σε ΚΕΔΔΥ (σε pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) (σε pdf)