ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Από 1/4/2019 καταργούνται τα παρουσιολόγια για όλες τις πράξεις ΕΣΠΑ πλην της ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ. Τα παρουσιολόγια αντικαθίστανται με απουσιολόγια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

  • Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο εκδίδεται για κάθε μήνα του διδακτικού έτους.
  • Συμπληρώνεται και υπογράφεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για κάθε αναπληρωτή εκπ/κό/ΕΕΠ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άδειες/απεργίες/απουσίες αναρτάται στην πλατφόρμα (invoices-schools), κενό Απουσιολόγιο (με υπογραφές/σφραγίδα).
  • Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον αναπληρωτή εκπ/κό/ΕΕΠ και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.
  • Το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoices-schools)  και  το πρωτότυπο παραμένει στο Σχολείο.
  • Σε περίπτωση στάσεων εργασίας την ίδια ημέρα, αναγράφεται στις Διευκρινίσεις η προκηρυχθείσα στάση.
Οδηγίες συμπλήρωσης του ατομικού ημερήσιου απουσιολόγιου.
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού- Διδακτορικού τίτλου