ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Α/ΘΜΙΑ

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 1. 122029_Ε1_ΤΥΖΕΠ_Ψ84Υ46ΜΤΛΗ-023
 2. 122023_Ε1_ΣΜΕΑΕ_6ΙΜΠ46ΜΤΛΗ-692
 3. 122018_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ _61Η346ΜΤΛΗ-ΣΦΘ
 4. 122009_Ε1_ΚΕΔΑΣΥ_9ΤΨΞ46ΜΤΛΗ-ΧΑΘ
 5. 122007_Ε1_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_Ρ7Σ846ΜΤΛΗ-ΚΨΗ
 6. 122003_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ΨΥ1Ρ46ΜΤΛΗ-8Ψ9
 7. 121994_Ε1_ΔΥΕΠ_68ΨΤ46ΜΤΛΗ-4ΤΦ
 8. 121987_Ε1_ΓΕΝΙΚΗ_ΠΔΕ_ΨΣΚΤ46ΜΤΛΗ-Α0Κ
 9. 121975_Ε1_ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ_600Α46ΜΤΛΗ-ΡΞΞ

 

 

 

 

 

 

 

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2021-2022:

 1. την αριθ. πρωτ.121955/Ε4/28-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ446ΜΤΛΗ-ΥΜΓ) με θέμα «Πρόσληψη 139 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» (ΟΠΣ 5131503) για το διδακτικό έτος 2021-2022»,
 2. την αριθ. πρωτ.121956/Ε4/28-9-2021…