Προσκλήσεις για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Δράσεις

더 레버넌트 다운로드

Οι προσκλήσεις αφορούν:

α) Επιλογή δύο εκπαιδευτικών στο Workshop με τίτλο «Science Projects Workshop in the Future Classroom», στις Βρυξέλλες,από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2016 downtown baby .

β) Επιλογή δύο εκπαιδευτικών για το Ευρωπαϊκό συνέδριο eTwinning στην Αθήνα 27-29 Οκτωβρίου 2016 엔드게임 더빙 다운로드 .

Ευρωπαϊκό Συνέδριο eTwinning

Πρόσκληση ΕΕΛΛΑΚ