Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, την αίτηση υποψηφιότητας και την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

 

Προκήρυξη θέσης

Υπεύθυνη δήλωση

Υπόδειγμα αίτησης