Τμήμα Γ’ – Προσωπικού

Προϊστάμενος Τμήματος Γ' - Προσωπικού

Ιωάννης Γουτσίκας
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
 • τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
 • διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
 • καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
 • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
 • παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
 • κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
 • εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς,
 • επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία

Γιωτάκη Αικατερίνη
Ειδικότητα:
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
espa@dipe.kyk.sch.gr

 • διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Καλλιόπη Μπάιλα
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ60
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

 • έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
 • διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές

Μαρία Παπαρίζου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ86
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
pyspe@dipe.kyk.sch.gr

 • διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,
 • διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,
 • υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
 • λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου, e-data, opsyd, ανθρώπινο δυναμικό, Εργάνη κ.λ.π.