Σε αυτήν την ενότητα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να καταθέτουν δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε ένα οργανωμένο διδακτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο με συγκεκριμένες οδηγίες ανάρτησης. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να γίνει διάχυση εκπαιδευτικών καινοτομιών και ανταλλαγή ιδεών, διδακτικών πρακτικών και μεθόδων.

Πιστεύοντας στην  ελευθερία της  διακίνησης των ιδεών στο πλαίσιο της ανοικτής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σας καλούμε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία και να καταθέσετε τις δράσεις σας.

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου