Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μαθηματικών της Μονοτμηματικής Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για απόσπαση για το σχ. έτος 2018-19.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ορθή τήρηση των πράξ. ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρτές στις σχολ. μονάδες και τις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης

Τροποποίηση και αντικατάσταση του υπ’ αρ.πρωτ. 5870/28-12-2017 εγγράφου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας «Ορθή τήρηση των πράξεων ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες και τις οικείες διευθύνεις εκπαίδευσης»

Πρότυπο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας

Πρότυπο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας – ΕΣΠΑ