Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου Δημοσίου Υπάλληλου βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2- 05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β?) όπως ισχύει

1. Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία)

2. Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από την Υπηρεσία) συμπληρωμένο κατά περίπτωση, υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο και θεωρημένο για την ακρίβεια των στοιχείων από τον προϊστάμενο του με την υπογραφή, τη σφραγίδα και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας

3. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας του υπαλλήλου, που θα αναφέρεται το ΦΕΚ, η ημερομηνία διορισμού, η κατηγορία κ.λ.π.)

4. Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων

5. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο (αν δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ταμείο ή οργανισμό και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση).

6. Βεβαίωση κρατήσεων (από την υπηρεσία του υπαλλήλου) για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του δημόσιου (για διορισθέντες μετά την 01-01-2011 σχετ. άρθρο 3 του Ν 3865 ΦΕΚ 120/Α/21-07-2010)

7. Φωτοτυπία ταυτότητας

8. Μια (1) φωτογραφία

9. ΑΜΚΑ

10. ΑΦΜ

11. IBAN τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ασφαλισμένος είναι ο κύριος δικαιούχος.

Παρατηρήσεις:

- Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

- Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

 

Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου νεογέννητου τέκνου

1. Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία).

2. Απογραφικό δελτίο συμπληρωμένο από την υπηρεσία του υπαλλήλου που θα ασφαλίσει το τέκνο με προσωπική σφραγίδα ? υπογραφή προϊσταμένου και στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του προστάτη υπαλλήλου που θα δηλώνει ότι το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό και εάν αλλάξει κάτι θα ενημερώσει την Υπηρεσία μας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Α.Μ.Κ.Α. νεογέννητου.

6. Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Δημοσίου του άμεσα ασφαλισμένου.

Παρατηρήσεις:

- Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

- Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2013 12:06

Δικαιολογητικά

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθησαν ως αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κυκλάδων πρέπει να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Διεύθυνσης (Ιωάννη-Λαυρεντίου Ράλλη 6, Ερμούπολη, Σύρος) τη Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου
3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
4. Α.Μ.Κ.Α.
5. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας
6. Τραπεζικό Λογαριασμό
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για έγγαμους)
8. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
9. Πιστοποιητικό Υγείας εν ισχύ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 13:09

Δικαιολογητικά για Αποζημίωση

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για Εφάπαξ Αποζημίωση σε περίπτωση μετάθεσης από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή.

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013 09:12

Ακουστικά Βαρηκοΐας

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή εξόδων για προμήθεια/αγορά Ακουστικών Βαρηκοΐας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή Υπερωριών.

Τετάρτη, 03 Απριλίου 2013 14:15

Δικαιολογητικά για Οδοιπορικά Έξοδα

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα Οδοιπορικά Έξοδα λόγω Συμπλήρωσης Ωραρίου.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μετακίνηση εκτός έδρας λόγω συμμετοχής σε υπηρεσιακό συμβούλιο, παρακολούθησης σεμιναρίου και επίσκεψης σε Κ.Π.Ε ή στη Βουλή.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 09:42

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Ωρομισθίων

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70