Ειδικότητα:
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τμήμα:
Τηλέφωνο:
Τηλέφωνο 2:
Email:

  • διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου