• Πρότυπα αποφάσεων αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών

Ειδική  αιμοδοτική άδεια

Αναρρωτική άδεια

Γονική λόγω ασθενείας

Γονική παρακολούθησης επίδοσης τέκνου

Ειδική λόγω γάμου

Ειδική λόγω γέννησης τέκνου

Ειδική λόγω θανάτου

Ειδική λόγω συμμετοχής σε δίκη

Εξετάσεων

Κανονική

Συνδικαλιστική


  • Πρότυπα αποφάσεων αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αιμοδοτική αναπληρωτή

Αναρρωτική αναπληρωτή

Γονική αναπληρωτή

Γονική λόγω γέννησης τέκνου αναπληρωτή

Ειδική λόγω γάμου αναπληρωτή

Ειδική λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου αναπληρωτή

Κανονική αναπληρωτή

Μειωμένου ωραρίου αναπληρωτή ΕΣΠΑ

Φοιτητική – εξετάσεων αναπληρωτή


  • Έντυπα και δικαιολογητικά πληρωμής υπερωριών

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν netflix player. 4354/2015 (176 /Α΄).

  1. Διαβιβαστικό από σχολείο.
  2. Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων του σχολείου Waterworld.
  3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα εγκεκριμένο από τον/την Σχολικό Σύμβουλο.
  4. Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου για τις ώρες αναλυτικά που πραγματοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός (συμπληρώνεται και αποστέλλεται μηνιαία  στη Δ/νση Α/θμιας από τον Διευθυντή του σχολείου) 서울 2033 후원자 다운로드.
  5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται από τον δικαιούχο) tunesgo 다운로드.
  6.  Τα δικαιολογητικά 1, 2 και 3 κατατίθενται μία φορά στην αρχή του σχολικού έτους 로얄블레이드 다운로드.


Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α’ τάξη Δημοτικού

Πρότυπο Ανάληψης Υπηρεσίας – ΕΣΠΑ

Πρότυπο Ανάληψης Υπηρεσίας

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Δικαιολογητικά οδοιπορικών

Δήλωση οικογενειακού επιδόματος

Έντυπα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Έντυπο γενικής αίτησης

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής

Υπεύθυνη δήλωση