Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο “Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων”

Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο _Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων_

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ

Ο ι α ι τ ή σ ε ι ς – δ η λ ώ σ ε ι ς π ε ρ ι ο χ ώ ν π ρ ο τ ί μ η σ η ς υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ…

Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 153176/Γ1/20-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΡΧ4653ΠΣ-ΝΩΓ) υπουργικής απόφασης «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου», ως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.»

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής ως προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο της Πράξης: «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία, με κωδικό ΟΠ΢: 5131891 για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Διαβίβαση Δελτίου τύπου του ΙΕΠ για την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παράρτημα – Επόπτες/επόπτριες των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, Εκπαιδευτικού & Επιμορφωτικού Υλικού

 

 

 

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α ́ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ 5439 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ