Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ορθή τήρηση των πράξ. ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρτές στις σχολ. μονάδες και τις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης

Τροποποίηση και αντικατάσταση του υπ’ αρ.πρωτ. 5870/28-12-2017 εγγράφου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας «Ορθή τήρηση των πράξεων ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες και τις οικείες διευθύνεις εκπαίδευσης»

Πρότυπο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας

Πρότυπο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας – ΕΣΠΑ

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων για την πραγματοποίηση σεμιναρίου

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων για την πραγματοποίηση σεμιναρίου (Υπουργική Απόφαση)

Διαβιβαστικό

 

Τροποποίηση της νέας απόφασης περί λειτουργίας των Σχολικών επιτροπών

Τροποποίηση/ συμπλήρωση της νέας (1940/2-2-2018) Υ.Α. λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, προς ενημέρωσή σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ στο άρθρο 1 παρ.2.)

Τροποποίηση της νέας απόφασης περί λειτουργίας των Σχολικών επιτροπών

Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

…Η ανάπτυξη του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Σχολικές Βιβλιοθήκες, οι οποίες στεγάζονται σε αυτόνομο χώρο της Σχολικής Μονάδας και διαθέτουν ικανό αριθμό βιβλίων. Το Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών παραμένει ανοικτό και διευρύνεται με τις εγγραφές νέων μελών, ύστερα από…

Πρόγραμμα κολύμβησης Δημοτικών σχολείων Σύρου

Έναρξη μαθημάτων του αντικειμένου της κολύμβησης

Παραχώρηση βοηθητικής πισίνας

Πρόγραμμα κολύμβησης των Δημοτικών σχολείων Σύρου

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

ΦΕΚ 1688 – Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης

Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών