Τροποποίηση της Φ1/63691/Δ1/13-4-2017 (ΦΕΚ Β 1403) υπουργικής απόφασης που αφορά Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ

…στο ΦΕΚ 3900/Β/2018 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ1/143929/Δ1/5-9-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Φ1/63691/Δ1/13-4-2017 (ΦΕΚ Β 1403) υπουργικής απόφασης» που αφορά Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Π.Ε.

Το πλήρες κείμενο: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ – ΦΕΚ 3900

Ανάρτηση 2ης Συμπληρωματικής Παραγγελίας βιβλίων

  • Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπολογίστηκε η 2η Συμπληρωματική Παραγγελία για τις Σχολικές Μονάδες που βάσει νεότερης δήλωσης μαθητικού δυναμικού ή άλλων δηλώσεων χρειάζονται επιπλέον βιβλία. Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ αφορά μόνο τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Η 2η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των συγκεκριμένων Σχολικών Μονάδων στον…

Γνωστοποίηση ΦΕΚ – (θέματα σχετικά με τη λειτουργία σχολικών μονάδων)

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23, δημοσιεύθηκαν τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109).

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

…Σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ένας/μία εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης…

Το πλήρες κείμενο: Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Οδηγίες διδασκαλίας για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Ύλη και Οδηγίες για την Αισθητική Αγωγή όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών του Δημοτικού σχολείου

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

…η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών και των μαθητριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον…

Το πλήρες κείμενο: Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα ιδιωτικών σχολείων

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών

Τροποποίηση της αρίθμ. πρωτ. 132523/Ν1/3-8-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679) εγκυκλίου, κατά το μέρος που αφορά στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρεκκλίσεων και ελέγχου νομιμότητας αυτών από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Λειτουργία τμημάτων Υποδοχής ΖΕΠ 2018-19

Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής

Το πλήρες κείμενο: Λειτουργία τμημάτων Υποδοχής ΖΕΠ 2018-19