ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.»

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής ως προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο της Πράξης: «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία, με κωδικό ΟΠ΢: 5131891 για το διδακτικό έτος 2021-2022.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131504 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Τροποποίηση και αντικατάσταση του με αρ.πρωτ. 4580/12-11-2021 (ΑΔΑ: 91ΞΟ46ΜΤΛΗ-ΡΞΗ) «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_2η Τροπ Οδηγού

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ87.02 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) & ΕΒΠ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ1.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131503 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τροποποίηση και αντικατάσταση του με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ:Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ87.02 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) & ΕΒΠ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ1.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131503

Σας αποστέλλουμε την με αρ.πρωτ. 4954/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΑΞ46ΜΤΛΗ-ΟΩΗ) Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης του με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ:Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131503 , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα απασχόλησης αναπληρωτών α) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής σε θέσεις του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4842/2021 2021 και β) εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων σε θέσεις του…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών σε Προσχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής , σχ. έτος 2021-2022, με κωδικό ΟΠ΢: 5131704 για το διδακτικό έτος 2021-2022

«Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως προσωρινών αναπληρωτών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131699

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ)

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας (ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ)

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας (ΓΚΕΤΑ ΛΑΟΥΡΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω 5 αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και ΤΕ01-30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων για το διδακτικό έτος 2021-2022:

 

  1. την αριθ. πρωτ. 163816/Ε4/15-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΣΓ46ΜΤΛΗ-0Η9) με θέμα «Πρόσληψη 72 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022»,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ (ΣΤ΄ ΦΑΣΗΣ)

Σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση :

  1. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
  2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
  3. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΣΠΑ)
  4. ΔΥΕΠ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕ)