Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, μαζί με τα  αναγκαία δικαιολογητικά, από 09/12/2022 έως 28/12/2022 και ώρα 16:00

Παρακαλούμε αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) να αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr με θέμα “Αίτηση για έκδοση Π.Υ.Μ. για επιλογές Διευθυντών”. Για να είναι δυνατή η αποστολή των Π.Υ.Μ. στους υποψήφιους πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, παρακαλούμε να αποστείλετε την αίτησή σας για έκδοση Π.Υ.Μ. από 08/12/2022 έως και 23/12/2022 και ώρα 12:00. Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα Π.Υ.Μ. που θα παραλάβουν οι υποψήφιοι θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα, όπου απαιτείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (αντλείται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων)

Για οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας: 2281082226