Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr , μαζί με τα  αναγκαία δικαιολογητικά, από 09/12/2022 έως 28/12/2022 και ώρα 16:00

Παρακαλούμε αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) να αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr με θέμα “Αίτηση για έκδοση Π.Υ.Μ. για επιλογές Διευθυντών”. Για να είναι δυνατή η αποστολή των Π.Υ.Μ. στους υποψήφιους πριν τη λήξη της…