Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Φυσική Αγωγή)

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Γεωγραφία)

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Παροχή οδηγιών σχετικά με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 και των άρθρων 56 και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου