ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 5131503

Σας αποστέλλουμε την με αρ.πρωτ. 4954/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΑΞ46ΜΤΛΗ-ΟΩΗ) Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης του με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ:Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131503 , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα απασχόλησης αναπληρωτών α) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής σε θέσεις του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4842/2021 2021 και β) εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων σε θέσεις του…