ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε τις 2 αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και για το διδακτικό έτος 2021-2022:

  1.  την αριθ. πρωτ. 150308/Ε4/22-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ09946ΜΤΛΗ-792) με θέμα «Πρόσληψη 24 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» (ΟΠΣ 5131678) για το διδακτικό έτος 2021-2022»  (προσλήψεις ΕΣΠΑ)
  2. την αριθ.πρωτ. 150318/Ε4/22-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΞ46ΜΤΛΗ-ΒΨ3) με θέμα «Πρόσληψη 302 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διδακτικό έτος 2021-2022»  (προσλήψεις τακτικού προϋπολογισμού)

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

4η Ημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ-Κλασικού Αθλητισμού, για το σχολικό έτος 2021-2022

«Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος “4η Ημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ-Κλασικού Αθλητισμού”, για το σχολικό έτος 2021-2022»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Β’ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)