Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών (2021-22) Τακτικού Προϋπολογισμού

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές Τακτικού Προϋπολογισμού στην ΔΠΕ Κυκλάδων ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.
1. Δελτίο απογραφής – Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών –  (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

2. Τίτλος Σπουδών (φωτοαντίγραφα) – Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου: αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ

3. Υπεύθυνη δήλωση (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

α) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης,

β) περί μη συνταξιοδότησης,

γ) περί μη άσκησης…

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής με τίτλο: «Γαϊτανάκι ονειρεμένο, μ’ απηλιώτη άνεμο φερμένο, Κλώσε χρώμα να σκορπίζει, μια αγκαλιά για να ανθίζει – 100 Χρόνια Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής – 100 Χρόνια Έμπνευσης από το Μεγαλείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού

Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Προκήρυξη προγράμματος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2021-2022 (5131503)

Σας αποστέλλουμε στην με αρ.πρωτ. 4561/12-11-2021 (ΑΔΑ Ω27Σ46ΜΤΛΗ-5Β5) Τροποποίηση και αντικατάσταση του με αρ.πρωτ. 3216/20-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΝΘ46ΜΤΛΗ-ΙΩΙ) «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά στην προσθήκη ενός επιπλέον Υποδείγματος Τροποποίησης Σύμβασης (2.10) για τις περιπτώσεις διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ από άλλη Πράξη εντός της ίδιας Περιφέρειας που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ.11 της παρ.2 «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ…

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εκπ. προγράμματος ERASMUS+ “Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία”

Έγκριση εκπ. υλικού εκπ. προγράμματος ERASMUS- `Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία`

7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021

Έγκριση διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο «7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021»

Προκήρυξη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δ΄ ΦΑΣΗΣ ΠΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ

Σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση:

  1. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΑ: 6Η8Ε46ΜΤΛΗ-ΩΝΠ) (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
  2. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΑΔΑ: 9ΙΟΧ46ΜΤΛΗ-ΧΗ6) (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΣΠΑ)
  3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΑ: 9ΕΩΡ46ΜΤΛΗ-ΒΑΓ) (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  4. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ (ΑΔΑ: ΨΚΚΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟΝ) (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΣΠΑ)
  5. ΤΥΖΕΠ (ΑΔΑ: ΡΒΥ946ΜΤΛΗ-9Ξ1) (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΣΠΑ)

Δικτυακές προσβάσεις και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Ενημέρωση των Μονάδων του ΠΣΔ για την μετάπτωση σε δικτυακές προσβάσεις και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα, μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διενέργεια υγειονομικών ελέγχων

Εγκύκλιος